Kommunfullmäktige i Uppsala har den 26 februari 1996, § 41, fattat följande beslut och
antagit följande föreskrifter om gångbanerenhållningen med stöd av 19 § renhållningslagen
och 13 a § renhållningsordningen. Föreskrifterna har kungjorts i länets författningssamling
och ortspressen.
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman
för allmänna platser, att svara för renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken
erforderligt utrymme innanför fastigheten enligt nedanstående föreskrifter.
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten skall genom
renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder enligt 18 § 1 st renhållningslagen hållas i ett
sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavare att snarast avlägsna snö och is som
är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta
andra åtgärder till motverkande av halka.
Det ankommer vidare på fastighetsinnehavaren att sopa, att föra bort orenlighet och
nedskräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand.
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan
och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs enligt 18 § 1 st
renhållningslagen.
Tekniska beställarnämnden kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet
som annars åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skär därtill föreligger.

Uppsala kommun ansvarar för att gatubelysningen fungerar i Björklinge, men fel, synpunkter skall rapporteras direkt till Vattenfall.

Vid mindre fel såsom en eller flera trasiga lampor i kommunen kontakta Vattenfall Services Nordic AB,
telefonsvarare: 018-26 95 90 eller e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vid elfara eller akuta fel på gatubelysningen under ordinarie arbetstid (7.00 - 16.00) kontakta Vattenfall Services Nordic AB: 018-26 90 78. Under övrig tid samt helger, ring SOS Alarm: 018-23 07 10.

Påminner om de krav som finns ang "växtlighet", dvs
buskar, träd och häckar vad gäller sikt och trafiksäkerhet!
Se länken nedan... Vägföreningen har rätt enligt anläggnings-
beslutet att själva "reglera" detta på gatumark men bäst
är ju om det sker i samförstånd!

För de som anförtros att själva placera ut "blomlådor"
såsom farthinder gäller att de skall placeras ut enligt
den skiss som finns att "ladda ned" om man följer
länken nedan!

Vad gäller grönytor så är körning med fordon på dessa ej
tillåten, inte heller utvidgning av tomter, utplacering av
husvagnar, vedhögar och allt annat som man kan tänka sig!

Dessutom är ej "privata sop (kompost)-högar" tillåtna, generellt,
att ha på annans mark utan lov (vad Vägföreningen angår, mark
som Vägföreningen enligt förrättning har att sköta!), MEN det kan
konstateras att det finns på "ett antal" platser i Björklinge!

Generellt gäller inom Björklinge samhälle, där inte skyltning föreskriver något annat, 24 timmars parkering!

På några ställen, Långsjögränd och Norra Tibblevägen, finns parkeringsförbud endast del av året!

Utöver detta gäller, som annars, förbud mot parkering mot färdriktning, för nära
korsningar, övergångsställen, busshållplatser mm och även parkering i terräng!
Detta regleras i Trafikförordningen. Exempel...
"48 § Inom tättbebyggt område får fordon inte stannas eller parkeras på
allmän plats som är terräng."