BJÖRKLINGE VÄGFÖRENING kallar till ordinarie sammanträde (årsmöte med stadgeenliga ärenden).
Onsdag 24/9 kl. 18:00 vid Furuliden, Björklinge.

Intresserade att delta i föreningsarbetet är särskilt välkomna.
Se även vägföreningens hemsida www.bvf.nu
Motioner till mötet skall skriftligen inkomna senast 23/9 under adress:
Box 61, 743 10 Björklinge.

P.g.a. rådande pandemi ser vi helst att man föranmäler sin närvaro via e-post alt. telefon enligt hemsida/Eniro.
Förutsätter att Folkhälsomyndighetens rekommendationer efterlevs.

Björklinge VF - Styrelsen

 

Generellt gäller max 24 timmar på Vägföreningens gator och vägar om inte skyltning säger annorlunda, exempelvis Långsjögränd, Sjöviksvägen.

Överallt gäller naturligtvis Trafikförordningen https://lagen.nu/1998:1276

 

Vägföreningen får ej utfärda parkeringsanmärkningar.
Detta och speciellt påkallad övervakning sker igenom Uppsala Parkering http://www.uppsalaparkering.se dit man kan anmäla felparkerade fordon för åtgärd.

Vanligast förekommande förseelse torde vara "parkering i terräng" på kommunens grönområden vilket kan ge en parkeringsanmärkning omgående.

"När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften."


https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/trafik-och-gator/fastighetsagares-ansvar-for-snoskottning-och-sandning/#skotta-och-sanda-utanfor-din-fastighet

Felanmälan på, eller lämna synpunkter på, gatu- och trafikmiljö kan ske genom nedladdningsbar app (sök på Uppsala, upp kommer bl.a. Felanmälan Uppsala kommun) eller via denna länk:

https://www.uppsala.se/boende-och-trafik/felanmalan/felanmal-trafik-och-utemiljo/