Björklinge Vägförening har inget med kommunens fastighet vid centrum att göra. Och skall således inte åtgärda de tilltagande potthålen vid infarten ifrån Lv 600.
Har påtalats otaliga gånger utan åtgärd. 
Felrapportera gärna! Information om hur det enklast görs finns att söka här

Uppsala kommun anser sig vara klara med uppsättningen av vägmärken i samband med ändringarna av hastighetsbegränsningarna i Björklinge.
Man har inte ”lyckats” fullt ut utan det krävs åtgärder på ca tio ställen. När det sker återstår att se.

 

Inom kort kommer boende att få en informationsfolder om hur du som fastighetsägare är skyldig att säkerställa god sikt genom att bl.a klippa häcken.

Information finns även att ladda ner.

Klipp häcken

 

 

Vi vill uppmana folk om att man skall fråga alternativt meddela i akuta fall om man har behov att ställa upp containrar, lastflak, arbetsbodar, lägga upp jordhögar på "vägföreningens gator och vägar".

Detta är EJ tillåtet utan tillstånd, muntligt eller skriftligt, där "tillståndsinnehavaren" är 100% skyldig att skylta/varna/ på ett för trafiksäkerheten godtagbart sätt! Arbetet skall för övrigt ske skyndsamt!

Uppdatering 2018-08-09:


 

Svar ifrån Uppsala kommun på förfrågan varför ändringen (sänkningen) av hastighetsgränserna drar ut på tiden!

”Arbetet har inte fortskridit som önskat och planerarna fick revideras. Under 2018 siktar kommunen på att få nya hastighetsbegränsningar i Uppsala. Några orter utanför Uppsala planeras för 2019. Bälinge och Björklinge ansågs omfattande, framförallt kring nya fundament, så det resonemanget sköts upp främst av den anledningen.

När det är dags för Björklinge ska vi på stadsbyggnadsförvaltningen i detalj sätta ett nytt förslag om nya hastigheter. Så har vi gjort i Uppsala och det fungerar väl. Antagligen kan det skickas till vägföreningen för en extra möjlighet att yttra sig.”


Se hur Björklinge berörs av detta.

 

Eftersom det återigen blir 50km/h på väg 600 genom hela samhället, kan man hoppas att övergångsställen återigen blir uppmärkta och skyltade för att skydda gångtrafikanter.

Hastighetsplan

För mer information se länk nedan.

http://bygg.uppsala.se/hallbarhet-miljo/hastigheter/

Kommunfullmäktige i Uppsala har den 26 februari 1996, § 41, fattat följande beslut och
antagit följande föreskrifter om gångbanerenhållningen med stöd av 19 § renhållningslagen
och 13 a § renhållningsordningen. Föreskrifterna har kungjorts i länets författningssamling
och ortspressen.
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan, där kommunen är huvudman
för allmänna platser, att svara för renhållningen av gångbana och annat för gångtrafiken
erforderligt utrymme innanför fastigheten enligt nedanstående föreskrifter.
Gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför fastigheten skall genom
renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder enligt 18 § 1 st renhållningslagen hållas i ett
sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med
hänsyn till förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad,
framkomlighet och trafiksäkerhet.
I enlighet härmed ankommer det på fastighetsinnehavare att snarast avlägsna snö och is som
är till olägenhet för gångtrafiken och att vid halka skyndsamt sanda gångbanorna eller vidta
andra åtgärder till motverkande av halka.
Det ankommer vidare på fastighetsinnehavaren att sopa, att föra bort orenlighet och
nedskräpande föremål, att ta bort ogräs samt att sopa upp och föra bort sand.
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbanan
och övrigt utrymme avsett för gångtrafiken i det skick som krävs enligt 18 § 1 st
renhållningslagen.
Tekniska beställarnämnden kan efter skriftlig ansökan medge undantag från den skyldighet
som annars åvilar innehavare av fastighet, om synnerliga skär därtill föreligger.