Björklinge vägförening

Påminner om fastighetsägarens ansvar i Uppsala kommun.

Ta bort sanden på våren

När våren kommer och det inte längre är risk för halka ska du så snabbt som möjligt ta bort gruset från gångytan utanför din fastighet. Du ska också ta hand om gruset och se till att det inte hamnar på kommunens ytor som till exempel gator och gräsmattor. Var noga med att inte sprida damm och smuts när du sopar upp grus. Det är inte bra för vår luftmiljö. Om du vattnar gruset innan du börjar sopa så binds dammet och sprids inte i luften.

Om du inte skottar eller sandar kan du få böta

Om du inte sandar eller skottar gångbanan eller annan yta som ska användas av gångtrafikanter riskerar du att: 

  • få böter enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • bli skadeståndsskyldig om någon skadar sig.

Detsamma gäller om du inte sopar bort sanden när vintersäsongen är slut.

Läs mer på uppsala.se