Björklinge vägförening

Stadgar för Björklinge Vägförening

STADGAR

för Björklinge vägförening i Uppsala kommun, Uppsala län.

enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

 

§ 1 Firma

 

Föreningens firma är Björklinge vägförening.

 

§ 2 Samfälligheter

 

Föreningen förvaltar Björklinge GA:1 vilket fastställdes vid fastighetsförrättning 2002-12-18

 

§ 3 Grunderna för Förvaltningen

 

Föreningens ansvar är att ombesörja och bekosta väghållning för de ingående fastigheternas gemensamma angelägenheter samt även annan allmän plats än väg, vilken av föreningen beslutats ingå i åtagandet. Huvudinriktningen är det ursprungliga ändamålet vid bildandet av Björklinge GA:1

 

§ 4 Medlem

 

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom som har del i samfällighet upptagen under § 2.

 

§ 5 Styrelse säte, sammansättning

 

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Uppsala kommun. Styrelsen skall bestå av lägst tre, högst sju ledamöter och högst tre suppleanter.

 

§ 6 Styrelse val

 

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma. Mandattiden för ledamot är högst två år och för suppleant ett år. Mandattiden för minst hälften av ledamöterna skall vara två år. Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen kan utse ett arbetsutskott om tre ledamöter, under förutsättning att styrelsen består av sju ledamöter.

 

§ 7 Styrelse kallelse till sammanträde, föredragningslista

 

Kallelse av ledamöterna till styrelsesammanträde skall ske minst fem dagar före sammanträdet. Kallelse skall innehålla uppgift om förekommande ärenden. Suppleanterna skall inom samma tid underrättas om sammanträdet och förekommande ärenden. Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden, som har att omedelbart kalla suppleant i ledamots ställe. Styrelsen äger rätt besluta att kalla suppleanterna till samtliga sammanträden. Suppleant som ej tjänstgör i ledamots ställe har rätt att närvara vid sammanträdet, men har inte rösträtt.

 

§ 8 Styrelse beslutförhet, protokoll

 

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet. Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om

samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet. Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut. Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum, deltagande ledamöter och suppleanter, kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

 

§ 9 Styrelse, förvaltning

 

Styrelsen skall:

1 förvalta vägföreningens tillgångar,

2 föra redovisning över vägföreningens räkenskaper,

3 föra förteckning över delägande fastigheter, deras andelstal och ägare,

4 årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5 i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av vägföreningens angelägenheter.

 

§ 10 Revision

 

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma

utse två revisorer och två suppleanter.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie

stämma.

 

§ 11 Räkenskapsperiod

 

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 januari till 31 december.

 

§ 12 Underhålls och förnyelsefond

 

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 10 000 kronor.

 

 § 13 Föreningsstämma

 

Ordinarie stämma skall årligen hållas inom 180 dagar efter verksamhetsårets avslutande, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st. lagen om förvaltning av samfälligheter. Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från det kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

 

§ 14 Kallelse till stämma

 

Styrelsen kallar till stämma. Det skall ske genom annons i lokaltidning samt anslagen kallelse på anslagstavla inom föreningens verksamhetsområde.

Kallelse skall ske senast två veckor före stämman. I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman, uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

 

§ 15 Motioner

 

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före stämmans avhållande. Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

 

§ 16 Dagordning vid stämma

 

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1 val av ordförande för stämman

2 val av sekreterare för stämman

3 val av två justeringsmän

4 styrelsens och revisorernas berättelser

5 ansvarsfrihet för styrelsen

6 framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna

7 ersättning till styrelsen och revisorerna

8 styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd

9 val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter

10 val av revisorer och suppleanter

11 fråga om val av valberedning

12 övriga frågor

13 meddelande av plats där stämmoprotokollet hålles tillgängligt.

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1, 2, 3, 6, 13.

 

 § 17 Disposition av avkastning

 

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i vägföreningen.

 

§ 18 Stämmobeslut

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs. Ifråga om omröstning mm gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter. När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud mm som har betydelse för bedömandet av röstresultatet.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

Stadgeändring kan föreläggas stämman endera såsom styrelsens förslag eller i motion inlämnad av andelsägare i föreningen. Förändringar av stadgarna skall beslutas i på två efter varandra följande stämmor. Den ena av stämmorna skall vara föreningens ordinarie. Beslut i frågan om ändring av stadgarna avgörs med två tredjedels majoritet, enligt principen 1 medlem 1 röst.

 

§ 19 Protokollsjustering, tillgänglighållande

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.